Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van de webpagina van Rubicon Belastingadviseurs B.V. en Rubicon Registeraccountants B.V., hierna te noemen: ‘Rubicon’, die bereikbaar is onder de navolgende zes namen: www.rubicon.nu / www.rubiconbelastingadviseurs.nl / www.rubiconregisteraccountants.nl / www.rubiconaccountants.nl / www.rubiconadvies.nl. U wordt derhalve verzocht deze disclaimer zorgvuldig door te nemen. Door de webpagina van Rubicon te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van de disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met het doel deze disclaimer daarop van toepassing te laten zijn;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • u: een natuurlijke of rechtspersoon, die gebruik maakt van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen (downloaden), inloggen, opvragen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen, enzovoort.
  • inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en of beeldfragmenten, en/of andere objecten op de webpagina;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard ook, bijvoorbeeld verloren data en zaken, gederfde omzet of ander vermogensrechtelijk nadeel.

Gebruik van de webpagina

Rubicon verleent belastingadvies- en accountantsdiensten aan zowel Nederlandse als multinationaal opererende bedrijven en aan vermogende particulieren. In het kader van haar dienstverlening geeft Rubicon deze website uit en streeft zij ernaar regelmatig de fiscale actualiteiten op de webpagina te publiceren.

Rubicon spant zich ervoor in juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen op haar webpagina aan te bieden. Tevens spant zij zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht geeft Rubicon geen garantie dat de op of via deze webpagina verkregen informatie juist, volledig of actueel is.

De webpagina wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden en Rubicon staat er derhalve niet voor in dat de op of via deze webpagina aangeboden informatie ook geschikt is voor gebruik in andere landen dan Nederland. De gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de geldende lokale wetgeving.

Rubicon raadt het de gebruiker af de op of via deze website aangeboden informatie in plaats van advies te gebruiken. Indien de gebruiker beslissingen neemt op basis van deze informatie, komt dit voor zijn of haar eigen rekening en risico. Voor een advies op maat kunt u zich te allen tijde wenden tot de deskundigen van Rubicon.

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de webpagina op een wijze waardoor het gebruik van andere internetgebruikers wordt of kan worden gehinderd, waardoor het functioneren van deze webpagina in gevaar wordt of kan worden gebracht en/of waardoor de op of via deze webpagina aangeboden informatie of onderliggende software wordt of kan worden aangetast. Ingeval van geconstateerd misbruik van welke aard dan ook behoudt Rubicon zich het recht voor u de toegang tot de webpagina te ontzeggen.

Aan de webpagina gekoppelde webpagina’s

Op verschillende plaatsen op de gehele webpagina kunnen automatisch koppelingen (links) worden aangeboden naar andere webpagina’s die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze webpagina. Hoewel Rubicon ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor de gebruiker interessante webpagina’s, houdt dit niet in dat Rubicon verbonden is aan deze andere webpagina’s of uitgevers daarvan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk zijn voor deze andere webpagina’s of de daarin opgenomen informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Rubicon, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze webpagina te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op de webpagina wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring

Ongeacht of Rubicon op de mogelijkheid van deze schade is gewezen, aanvaardt Rubicon geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) tengevolge van, maar niet beperkt tot: defecten, virussen of overige gebreken aan apparatuur en ander software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze webpagina, de informatie die aan Rubicon of aan u wordt toegezonden, de werking of het niet beschikbaar zijn van de webpagina, misbruik van de webpagina, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze webpagina beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze webpagina.

Voorts vrijwaart u als gebruiker de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten van rechtsbijstand en deskundigen die door derden zijn ingeschakeld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht

Op deze webpagina en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit de disclaimer en uit het gebruik van de webpagina voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Wijzigingen

Rubicon mag de webpagina, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment wijzigen of beëindigen, zonder dat zij gehouden is hiervan voorafgaande aankondiging te doen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details