Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Ontwikkelingen op fiscaal gebied en in de accountancy

Regelmatig delen wij onze kennis en het actuele nieuws op fiscaal gebied en dat van de accountancy. Dat doen wij in nieuwsberichten en artikelen. U vindt ze hieronder op volgorde van publicatiedatum.

Alles Algemeen Arbeidsrecht Belastingplan Eindejaarsactualiteiten Formeel recht Inkomstenbelasting Internationaal Invordering Loonbelasting Omzetbelasting Ondernemingswinst Overdrachtsbelasting Overige heffingen Sociale verzekeringen Subsidies Successiewet Vennootschapsbelasting
11 april 2024

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om…

Lees meer
11 april 2024

Fiscale migratie: waar is thuis?

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent…

Lees meer
4 april 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de…

Lees meer
21 maart 2024

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een…

Lees meer
21 maart 2024

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd…

Lees meer
14 maart 2024

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box…

Lees meer
7 maart 2024

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg…

Lees meer
7 maart 2024

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024…

Lees meer
7 maart 2024

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een…

Lees meer
7 maart 2024

Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)…

Lees meer
7 maart 2024

Geen grondslag voor demotie werknemer

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever…

Lees meer
29 februari 2024

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De…

Lees meer
29 februari 2024

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een…

Lees meer
29 februari 2024

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht…

Lees meer
29 februari 2024

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan…

Lees meer
29 februari 2024

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting…

Lees meer
29 februari 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot…

Lees meer
22 februari 2024

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende…

Lees meer
22 februari 2024

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste…

Lees meer
22 februari 2024

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de…

Lees meer
22 februari 2024

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij…

Lees meer
22 februari 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk…

Lees meer
22 februari 2024

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een…

Lees meer
22 februari 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor…

Lees meer
15 februari 2024

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer…

Lees meer
15 februari 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge…

Lees meer
15 februari 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge…

Lees meer
8 februari 2024

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een…

Lees meer
8 februari 2024

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren…

Lees meer
8 februari 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om…

Lees meer
1 februari 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën:…

Lees meer
1 februari 2024

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of…

Lees meer
1 februari 2024

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel…

Lees meer
1 februari 2024

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een…

Lees meer
1 februari 2024

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een…

Lees meer

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer) verhoogd

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer)…

Lees meer
25 januari 2024

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een factuur…

Lees meer
25 januari 2024

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen…

Lees meer
25 januari 2024

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wraking van…

Lees meer
18 januari 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box…

Lees meer
18 januari 2024

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de stijging van de cao-lonen….

Lees meer
11 januari 2024

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing…

Lees meer
11 januari 2024

Legaat is geen schenking

Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens…

Lees meer
4 januari 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting…

Lees meer
4 januari 2024

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het…

Lees meer
4 januari 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige…

Lees meer
4 januari 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en…

Lees meer
4 januari 2024

Energielijst 2024 vastgesteld

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de…

Lees meer
4 januari 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in…

Lees meer
21 december 2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die…

Lees meer
21 december 2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een…

Lees meer
14 december 2023

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en percentages voor…

Lees meer
14 december 2023

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de uitleg van het…

Lees meer
7 december 2023

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van…

Lees meer
7 december 2023

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten….

Lees meer
30 november 2023

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke…

Lees meer
23 november 2023

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de…

Lees meer
23 november 2023

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse…

Lees meer
16 november 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt…

Lees meer
16 november 2023

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald…

Lees meer
9 november 2023

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en…

Lees meer
9 november 2023

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde…

Lees meer
9 november 2023

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek…

Lees meer
9 november 2023

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023…

Lees meer
9 november 2023

Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn…

Lees meer
9 november 2023

Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023…

Lees meer
9 november 2023

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande…

Lees meer
9 november 2023

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024. De vrijstelling…

Lees meer
9 november 2023

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Erfrecht en erfbelasting Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw…

Lees meer
9 november 2023

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden…

Lees meer
9 november 2023

Giftenaftrek in 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan…

Lees meer
9 november 2023

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Tarieven De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van…

Lees meer
2 november 2023

NHG-grens 2024 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor mensen, die door…

Lees meer
2 november 2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024…

Lees meer
26 oktober 2023

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever…

Lees meer

Belastingplan 2024

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2024 aan de Tweede Kamer…

Lees meer

De “turboliquidatie” van rechtspersonen wordt minder gemakkelijk

Lees meer

Het Deliveroo arrest: de bezorgers van Deliveroo zijn geen ZZP-ers maar werknemers

Lees meer

Belastingplan 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2023 aan de Tweede Kamer…

Lees meer

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen De overheid…

Lees meer

De vèrstrekkende gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing

De vèrstrekkende gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de box…

Lees meer

De Hoge Raad zet een streep door huidige box 3 belasting

Lees meer

Overzicht van de fiscale plannen van Rutte IV

Lees meer

Personeel / werknemers duurzaam binden aan uw organisatie

Lees meer

Bedrijfsoverdracht: begin tijdig!

Lees meer

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels

Lees meer

Belastingplan 2021

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer…

Lees meer

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening-courantmaatregel)

Lees meer

Het kabinet gaat box 3 grondig aanpassen

Lees meer

Registerplicht voor de UBO

Lees meer

Wellicht wettelijk verplichte accountantscontrole voor betaaldienstverleners

Lees meer

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening courantmaatregel)

Lees meer

De auto van de zaak anno 2019

Lees meer

Waar de DGA rekening mee moet houden bij schulden aan de bv en verhuur van bedrijfspanden

Lees meer

Neem contact op met onze belastingadviseurs en registeraccountants.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details