Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Privacyverklaring

Rubicon Belastingadviseurs B.V. en Rubicon Registeraccountants B.V. (hierna: Rubicon), gevestigd aan de Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens van Rubicon:

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
+31 (0)40-235 34 30
www.rubiconadvies.nl

De heer mr. C.G.P. Remmers is de functionaris gegevensbescherming van Rubicon.
Hij is te bereiken via casper@rubiconadvies.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Financiële gegevens (in de meest ruime zin van het woord)
 • Juridische informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rubicon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Vastlegging gegevens over de onder curatele gestelde(n) c.q. onder bewind gestelde(n).

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Rubicon verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • Om diensten aan u te leveren.
 • Rubicon verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte en/of jaarrekening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Rubicon géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Rubicon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rubicon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rubicon verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend en indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rubicon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rubicon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rubicon. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@rubiconadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Rubicon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rubicon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevens- bescherming of via info@rubiconadvies.nl.