Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening-courantmaatregel)

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

2 juni 2020

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening-courantmaatregel)

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ingediend bij de Tweede Kamer. De rekening-courantmaatregel werd in september 2018 bij het belastingplan aangekondigd en in maart 2019 is het conceptwetsvoorstel uitgegeven. Nu is het definitieve wetsvoorstel ingediend, waarin het lenen van de eigen bv door een aanmerkelijkbelanghouder (hierna: AB-houder) wordt beperkt. Het deel van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000 wordt m.i.v. 2023 in de inkomstenbelasting belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Hoofdlijnen wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil het kabinet bovenmatig lenen van de eigen bv tegengaan. Door geld te lenen van de eigen bv, krijgt een AB-houder (houder van minimaal 5 procent van de aandelen) al de beschikking over het geld, maar wordt belastingheffing uitgesteld en in sommige gevallen zelfs afgesteld.

Van bovenmatig lenen is sprake als de AB-houder alleen of samen met zijn fiscaal partner meer dan € 500.000 van de bv leent. Ook leningen van de bv aan kinderen van de AB-houder van meer dan € 500.000 tellen bij de AB-houder mee bij de beoordeling of er bovenmatig wordt geleend. Ook als een AB-houder meer bv’s heeft waar hij geld van leent, dan worden al deze leningen bij elkaar opgeteld om te beoordelen of er in totaal meer dan € 500.000 wordt geleend.

De beoordeling vindt ieder jaar plaats op 31 december van het belastingjaar. Het eerste beoordelingsmoment is op 31 december 2023.

Bij de toetsing of de schulden hoger zijn dan € 500.000, worden eigenwoningschulden niet meegeteld. De bv dient dan wel voor nieuwe leningen het recht van hypotheek op de eigen woning te hebben gevestigd. Op eigenwoningschulden die op 31 december 2021 al bestaan, hoeft geen hypotheekrecht gevestigd te worden.

Fiscale gevolgen van de maatregel

Het deel van de schuld dat meer dan € 500.000 bedraagt, wordt als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast. Voorbeeld: de schuld bedraagt op 31 december 2023 € 700.000.

In 2023 wordt een bedrag van € 200.000 (€ 700.000 -/- € 500.000) belast in box 2 tegen een tarief van 26,9%. Indien de schuld één jaar later € 850.000 bedraagt, wordt in 2024 een bedrag van € 150.000 (€ 850.000 -/- € 700.000) belast in box 2.

Deze maatregel werkt niet door naar andere fiscale wetgeving. De lening behoudt tevens haar civielrechtelijke kwalificatie. Over het deel van de lening dat reeds in box 2 is belast, is alsnog rente verschuldigd en de gehele lening moet worden afgelost aan de bv.

Dubbele belastingheffing (deels) vermeden

In het wetsvoorstel is bepaald dat als een bovenmatig deel als inkomen wordt belast, dit de beoordelingsgrens van € 500.000 verhoogt. Als een schuld wordt afgelost, dan geldt dat het afgeloste bedrag (tot € 500.000) in aanmerking wordt genomen als negatief fictief voordeel. Hierdoor kan een verlies uit aanmerkelijk belang in aanmerking worden genomen. Dit verlies kan worden verrekend met positief (fictief) aanmerkelijk belanginkomen uit het voorgaande jaar of de komende zes jaar. Echter, als na zes jaar dit verlies nog niet verrekend is, dan verdampt het verlies en kan na zes jaar alsnog dubbele heffing plaatsvinden. Tevens verlaagt het afgeloste bedrag ook de beoordelingsgrens (tot € 500.000) voor de volgende jaren.

Voorbeeld: in het voorbeeld hiervoor wordt in 2023 € 200.000 als inkomen in box 2 belast omdat de schuld aan de bv € 700.000 bedraagt (en dus € 200.000 meer dan mag). Stel dat in 2024 € 100.000 wordt afgelost op de schuld van € 700.000. In 2024 wordt deze aflossing van € 100.000 dan als verlies in box 2 meegenomen. Dit verlies kan dan worden verrekend met het belaste inkomen van een jaar eerder, 2023. Voor de beoordeling of er in 2025 bovenmatig is geleend, wordt vervolgens uitgegaan van een grens van € 600.000 (€ 700.000 – € 100.000 aflossing).

Voor situaties van emigratie en overlijden geldt een soortgelijke regeling om dubbele heffing te voorkomen.

U heeft nog tot eind 2023 de tijd om de schulden aan de eigen bv af te lossen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door dividenden uit te keren of de schuld bij een bank te herfinancieren. Als de rekeningcourantmaatregel gevolgen voor u heeft, dan is het belangrijk om tijdig te inventariseren wat uw mogelijkheden zijn om uw schulden aan de bv vóór eind 2023 onder de € 500.000 te krijgen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kun u contact opnemen met onze belastingadviseurs (040-2353430).

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details